pic

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

ระหว่างจังหวัดสุรรณบุรี กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa)

ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

หารือความร่วมมือดำเนินโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

หารือความร่วมมือดำเนินโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายชูเกียรติ ธีระประภา สถิติจังหวัดสุพรรณบุรี  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ได้เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (นายชูชีพ พงษ์ไชย)
เพื่อหารือความร่วมมือดำเนินโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยมีการขอความร่วมมือ 4 ประเด็น ได้แก่
1. การจัดทำแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย... อ่านเพิ่มเติม...

จัดการประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่อง “แนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัดในการนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติภายใต้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data)

จัดการประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่อง “แนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัดในการนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติภายใต้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data)

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สํานักงานสถิติแห่งชาติ จัดการประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่อง “แนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัดในการนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติภายใต้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data)
เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) จังหวัดสุพรรณบุรีมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุม 9 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงานจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด ... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

    พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมดิจ

  • หารือความร่วมมือดำเนินโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

    หารือความร่วมมือดำเนินโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแ

  • จัดการประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่อง “แนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัดในการนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติภายใต้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data)

    จัดการประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่อง “แนวทางการทำงานระ