การตรวจเยี่ยม/มอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

psx 20210423_142306

psx 20210423_142326

psx 20210423_142348

psx 20210423_142425

นายชูเกียรติ ธีระประภา  สถิติจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบ Video Conference

ในการตรวจเยี่ยม/มอบนโยบายของ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.