เนื้อหา

ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564

ประจำเดือน   มกราคม 2564

ประจำเดือน   กุมภาพันธ์ 2564 (ยังไม่มีผู้ตอบแบบสอบถาม)

ประจำเดือน   มีนาคม 2564 (ยังไม่มีผู้ตอบแบบสอบถาม)

ประจำเดือน   เมษายน 2564

ประจำเดือน   พฤษภาคม 2564 

ประจำเดือน   มิถุนายน 2564

ประจำเดือน   กรกฏาคม 2564 

ประจำเดือน   สิงหาคม 2564 

ประจำเดือน   กันยายน 2564 

ประจำเดือน   ตุลาคม 2564

ประจำเดือน   พฤศจิกายน 2564 

ประจำเดือน   ธันวาคม 2564

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.