การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564

PSX 20210327_102059PSX 20210327_102142PSX 20210327_102216PSX 20210327_102301PSX 20210327_102322PSX 20210327_102345PSX 20210327_102411PSX 20210327_102432

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อการขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data catalog) ณ ห้องประชุมขุนช้าง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.