หารือความร่วมมือดำเนินโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

PSX 20210217_203121

PSX 20210217_203156

PSX 20210217_203227

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายชูเกียรติ ธีระประภา สถิติจังหวัดสุพรรณบุรี  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ได้เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (นายชูชีพ พงษ์ไชย)
เพื่อหารือความร่วมมือดำเนินโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยมีการขอความร่วมมือ 4 ประเด็น ได้แก่
1. การจัดทำแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
2. การพัฒนาแผนเมืองอัจฉริยะในระดับพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
3. การส่งเสริมและสนับสนุน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรและภาคธุรกิจ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน เข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.