เนื้อหา

ตารางจัดทำรายงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

 

1. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี

2. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

4. สำนักงาน กศน.สุพรรณบุรี

5. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

6. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

7. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

8. ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี

9. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

10. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

11. สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี

12. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

13. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

14. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี

15. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี

16. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี

17. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

18. ธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี

19. สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

20. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

21. สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

22. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

23. โครงการชลประทานสุพรรณบุรี

24. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี

25. สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี

 

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.