จัดการประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่อง “แนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัดในการนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติภายใต้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data)

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สํานักงานสถิติแห่งชาติ จัดการประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่อง “แนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัดในการนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติภายใต้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data)
เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) จังหวัดสุพรรณบุรีมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุม 9 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงานจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ณ ห้องประชุม สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

Digitized Data_2

Digitized Data_3

Digitized Data_4

Digitized Data_5

Digitized Data_6

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.