โครงการจังหวัดเคลื่อนที่เดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 20 ก.พ. 2563 นายชูเกียรติ ธีระประภา สถิติจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมออกให้บริการประชาชน ตามโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แจกเอกสาร และสิ่งของต่าง ๆ พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์งานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ณ วัดวังคัน ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

37386

355189

355418

37389

37391

37392

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.