ตรวจราชการ

นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประชุมร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สุพรรณบุรี
- ผต.ดศ. บรรยายเกี่ยวกับแนวนโยบาย/ทิศทางการดำเนินงานของ ดศ. ปี 2563 และแผนการตรวจราชการฯ ปี 2563 รวมทั้งแผนงาน/โครงการภายใต้แผนตรวจราชการฯ อาทิ
• โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 (สสช.)
• โครงการภายใต้แผนงานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
• โครงการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Fake News)
• โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเกษตรสมัย
• โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน
• โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)
- รับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานในพื้นที่ (อต./สสช./ทีโอที/กสทฯ/ปณท)
- ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยกับผู้แทนชุมชนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการต่างๆ ของกระทรวงฯ ในจังหวัดสุพรรณบุรี อาทิ
• โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลวังยาง อ.ศรีประจันต์
• โครงการเน็ตอาสาประชารัฐ ณ ม. 7 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์

334912

334921

37118

37100

37108

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.