ประชุมประจำเดือนมกราคม 2561

 

วันที่ 31 มกราคม 2561 สถิติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม (ปีงบประมาณ 2561) เพื่อชี้แจงและติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจ/โครงการ/กิจกรรมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี


janury 61

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.