โครงการเน็ตประชารัฐ 6 ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งาน

6 ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานเน็ตประชารัฐ

1

2

 3

4

5

6

7

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.