การพัฒนาความต้องการขีดความสามารถ พ.ศ. 2560

ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถจังหวัดสุพรรณบุรี

26233348 1735841123105607_3612038982323215638_o 1

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.