กิจกรรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน อ.เมือง

 วันที่ 4 มกราคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านสามหน่อ ต.โคกโคเฒ่า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

1515384659686

1515384704389

1515384629982

1515384737623

1515384745858

1515384779355

1515384813387

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.