ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่

     ชุดข้อมูลกลาง

                   ข้าว

                    ขยะ

                    การท่องเที่ยว

                   ผู้สูงอายุ 

  

     ชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์จังหวัด

              ข้าวคุณภาพ

              ท่องเที่ยว

              คุณภาพชีวิต

              การศึกษา


          Infographic

                    สังคมสูงวัย

                ข้อมูลสำคัญสุพรรณบุรี

         

          บทวิเคราะห์

             สรุปสถานการณ์สุพรรณบุรี

                สถานการณ์ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

   

 

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.