ที่ตั้งสำนักงาน

 

 

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  ชั้น 3 ถนนสุพรรณ-ชัยนาท ตำบลสนามชัย

อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  72000

     โทรศัพท์ : 0 3553 5421 &  โทรสาร : 0 3553 5422 & Hotline : 12349

http://suphan.nso.go.th  &    E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.