สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

โครงสร้างของกำลังเรงงาน

          ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรของจังหวัดสุพรรณบุรี ไตรมาสที่ 4/48(ตุลาคม - ธันวาคม 2548)พบว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีประชากรรวมทั้งสิ้น 835,085 คน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานรวม 470,931 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 56.4 ของประชากรรวม และเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน มี 185,716 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 22.2 ส่วนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี มีจำนวน 178,438 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 21.4 สำหรับกลุ่มผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานทั้งหมด 470,931 คน นั้นแยกได้เป็น ผู้มีงานทำ จำนวน 464,437 คน คิดเป็น ร้อยละ 98.6 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน ผู้ว่างงาน ซึ่งหมายถึงผู้ไม่มีงานทำ และพร้อมที่จะทำงาน มี จำนวน 6,494 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.4

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ; ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๑  
& โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๒ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.